Қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды ұйымдастыру

Қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды ұйымдастыру
Организация безналичных расчетов

Қолма-қол ақшасыз айналымның мәні неде?

В чем состоит сущность безналичного денежного оборота?

Нақты (қолма-қол) ақша айналымынан өзгеше түрде қолма-қол ақшасыз айналымның мәні мынада: төлем төлемшінің шотынан коммерциялық банкілердің мекемелеріндегі алушының шотына ақша аудару жолымен төленеді. Кәсіпорындар арасында, әдетте, қолма-қол ақшасыз тәртіппен есеп айырысады. Сөйтіп қолма-қол ақшасыз есеп айырысу – ақшалай есеп айырысу, мұнда төлемдер қолма-қол ақшаның қатысуынсыз ақшалай қаражатты төлемшінің шотынан алушының шотына аудару жолымен төленеді.

В отличие от наличного денежного оборота сущность безналичного денежного оборота состоит в том, что платежи производятся путем перечисления денег со счета плательщика на счет получателя в учреждениях коммерческих банков. Расчеты между предприятиями осуществляются, как правило, в безналичном порядке. Таким образом, безналичные расчеты – это денежные расчеты, при которых платежи осуществляются без участия наличных денег путем перечисления денежных средств со счета плательщика на счет получателя.

Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу қандай шарттарды сақтағанда жүзеге асырылады?

При соблюдении каких условий осуществляются безналичные денежные расчеты?

Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу мына шарттар сақталғанда жүзеге асырылады:

Безналичные расчеты осуществляются при соблюдении следующих условий:

- төлемшінің ұсынылған құжатты заңда немесе шартта көзделген реттерде толық немесе ішінара төлеуден бас тартуға құқығы бар;

- плательщик имеет право отказаться от уплаты предъявленного документа полностью или частично в случаях, предусмотренных законом или договором;

- төлемшінің келісімі және оның тапсырмасы болмайынша шоттардан қаражатты есептен шығаруға, әдетте, рұқсат етілмейді;

- без согласия плательщика или его поручения списание средств со счетов, как правило, не допускается;

- төлемдер төлемшінің меншікті қаражатынан, ал кейбір реттерде банк несиесі және өзгедей тартылған қаражат есебінен төленеді;

- платежи осуществляются из собственных средств плательщика, а в отдельных случаях – за счет кредита банка и прочих привлеченных средств;

- қаражат алушының шотына тек төлемшінің шотынан шығарылғаннан кейін ғана есепке алынады;

- средства на счета получателя зачисляются лишь после их списания со счета плательщика;

- төлемші Ұлттық банк әзірлеген және ақша мен ақша құжатының қозғалысын айқындайтын құжат айналымы ережелерін орындайды.

- плательщик выполняет правила документооборота, разработанные Нацбанком и определяющие движение денег и денежных документов.

Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу кезінде төлем тапсырмаларын, чектерді, аккредитивтерді, инкассоны пайдалануға рұқсат етіле ме?

Допускается ли при безналичных расчетах использование платежных поручений, чеков, аккредитивов, инкассо?

Ия, рұқсат етіледі. Сонымен бірге банкілер жасасылған шарттарға сәйкес төлем талабын қабылдауға құқылы.

Да, допускается. Вместе с тем банки, в соответствии с заключенными договорами, вправе принимать платежные требования.

Банкілерге өсімпұл есептеу және өндіріп алу үшін жауапкершілік жүктеле ме?

Несут ли ответственность банки за начисление и взимание пени?

Жоқ, жауапкершілік жүктелмейді, өйткені жеткізілген өнімнің ақысы уақытылы төленбегенде жеткізуші мен алушы (төлемші) арасында жасасылған шартта көзделген тәртіппен сатып алушы (төлемші) өсімпұл төлейтін болып белгіленген.

Нет, не несут ответственность, поскольку установлено, что при несвоевременной оплате поставленной продукции покупатель (плательщик) уплачивает пеню в порядке, предусмотренном в договоре между поставщиком и получателем (плательщиком).

Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу қандай құжаттардың негізінде жүргізіледі?

На основании каких документов производятся безналичные расчеты?

Қолма-қол ақшасыз есеп айырысудың бәрі банк арқылы кәсіпорынның (шот иесінің) қаражат аударуға билігінің белгіленген стандарттарына сәйкес ресімделген есеп айырысу құжаттарының негізінде жүргізіледі.

Все безналичные расчеты производятся через банк на основании расчетных документов, которые предоставляют оформленные в соответствии с установленными стандартами распоряжения предприятия (владельца счета) на перечисление средств.

Есеп айырысу құжаттарында қандай деректемелер болуға тиіс?

Какие реквизиты должны содержать расчетные документы?

Есеп айырысу құжаттарында мынадай деректемелер болуға тиіс:

Расчетные документы должны содержать следующие реквизиты:

- есеп айырысу құжатының атауы;

- наименование расчетного документа;

- құжаттың нөмірі, оның көшірмесі жасалған күн, ай, жыл;

- номер документа, число, месяц, год его выписки;

- банкінің атауы, оның СТТН-і (салық төлеушінің тіркеу нөмірі);

- наименование банка, его РНН (регистрационный номер налогоплательщика);

- төлемшінің атауы, оның СТТН-і, оның банкідегі шотының нөмірі;

- наименование плательщика, его РНН, номер его счета в банке;

- қаражат алушының атауы, оның банкідегі шотының нөмірі;

- наименование получателя средств, номер его счета в банке;

- алушы банкісінің атауы, оның СТТН-і;

- наименование банка получателя, его РНН;

- қаражат алушы шотының нөмірі, оның СТТН-і;

- номер счета получателя средств, его РНН;

- мәтіндік атаумен де, кодтық таңбаланумен де көрсетілуі мүмкін төлемнің міндет-мақсаты (чекте көрсетілмейді);

- назначение платежа (в чеке не указывается), которое может быть указано как текстовым наименованием, так и кодовым обозначением;

- цифрмен және жазбаша таңбаланған төлем сомасы;

- сумма платежа, обозначенная цифрами и прописью;

- қойылған қолдар мен басылған мөр бедері.

- подписи и оттиск печати.

Егер төлемді заңды тұлға құрмаған кәсіпкер төлесе, қалай болмақ?

Как быть, если платежи производятся предпринимателем без образования юридического лица?

Егер төлемді заңды тұлға құрмаған кәсіпкер төлесе, банк есеп айырысу құжаттарын, қойылған бір қол болса болды, басылған мөр бедері жоқтығына қарамай қабылдай береді.

Если платежи производятся предпринимателем без образования юридического лица, банк принимает расчетные документы при наличии одной подписи и при отсутствии оттиска печати.

Төлемшінің шотынан қара-жат қандай құжаттардың негізінде есептен шығарылады?

На основании какого документа производится списание средств со счета плательщика?

Төлемшінің шотынан қаражат тек есеп айырысу құжатының бірінші данасы негізінде ғана есептен шығарады.

Списание средств со счета плательщика производится только на основании первого экземпляра расчетного документа.

Банк шоттан ақшалай қаражатты есептен шығару кезектілігін белгілеу кезінде нені басшылыққа алады?

Чем руководствуется банк при установлении очередности списания денежных средств со счета?

Есеп айырысу операцияларын жүзеге асыру барысында банк төлем төлеудің заңнамада белгіленген кезектілігін сақтауға міндетті. Шотта ақшалай қаражат жетіспегенде барлық ұсынылған талаптарды қанағаттандыру үшін ҚР Азаматтық кодексінің “Клиенттің ақшасын алу кезектілігі” деген 742-бабында көзделген кезектілікпен есептен шығарылады.

В процессе осуществления расчетных операций банк обязан соблюдать установленную законодательством очередность платежей. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных требований списание осуществляется в очередности, предусмотренной ст. 742 Гражданского Кодекса РК “Очередность изъятия денег клиента”

Төлемші мен қаражатты алушы арасындағы есеп айырысу жөніндегі өзара шағым-талаптар қалай қаралады?

Как рассматриваются взаимные претензии по расчетам между плательщиком и получателем средств?

Оларды тараптар несие ұйымдарының, яғни банкілердің қатысуынсыз сот арқылы қарайды.

Они рассматриваются сторонами без участия кредитных организаций, т.е. банков через суд.

Мен сіздің банкіде шот ашқым келеді.

Я хотел бы открыть счет в вашем банке.

Біздің банкіде сіз:

В нашем банке вы можете открыть:

- теңгемен ағымдағы шот;

- текущий счет в тенге;

- шетел валютасымен ағымдағы шот;

- текущий счет в иностранной валюте;

- транзиттік шот;

- транзитный счет;

- депозиттік шот;

- депозитный счет;

- карточкалық шот аша аласыз.

- карточный счет.

Мен басқа шотқа ақша аударғым келеді.

Я хотел бы перечислить деньги на другой счет.

Төлем құжатын (тапсырмасын) ресімдеңізші.

Оформите, пожалуйста, платежный документ (поручение).

Мен төлем тапсырмасын дұрыс толтырдым ба?

Я правильно заполнил платежное поручение?

Ия, құжат дұрыс толтырылыпты. Бірақ сіздің шотта талап етіліп отырған сома жоқ қой.

Да, документ заполнен верно. Но на вашем счете нет требуемой суммы.

Сіздің төлем тапсырмасын қайта ресімдеуіңізге тура келеді. Сіз жиырма бес мың теңге шегіндегі соманы аудара аласыз.

Вам придется переоформить платежное поручение. Вы можете перечислить сумму в пределах двадцати пяти тысяч тенге.

Менің шоттан қанша соманы алуыма болады?

Какую сумму я могу снять со счета?

Сіз шоттан жүз мың теңге алуыңызға болады?

Вы можете снять со счета сто тысяч тенге.

Рахмет.

Спасибо.

Сізге әрқашан да қызмет етуге дайынбыз.

Всегда к вашим услугам.

Біздің поштамен кері қайтарылатын тапсырмамызды алғаныңызды қуаттаңызшы.

Пожалуйста, подтвердите получение нашего поручения с обратной почтой.

Сіздің төлем тапсырмаңыздың алынғанын қуаттаймыз.

Подтверждаем получение вашего платежного поручения.

Біздің құжаттарымызды алғаныңызды қуаттаңызшы.

Пожалуйста, подтвердите получение наших документов.

Біздің банк сіздің құжаттарыңыздың алынғанын қуаттайды.

Наш банк подтверждает получение ваших документов.

Сіздің авиапошталық тапсырмаңызды негізгі телекспен қуаттай қойыңызшы.

Пожалуйста, подтвердите ваше авиапочтовое поручение ключевым телексом.

Сіздің 2007 ж. 14 мамырдағы дебет-авизоңыздың алынғанын қуаттаймыз.

Подтверждаем получение вашего дебет-авизо от 14 мая 2007 г.

Біз 15 сәуірдегі өз төлемдерімізді қуаттадық.

Мы подтвердили свой платеж 15 апреля.

Біз олардың хабарламасын 10 маусымда алдық.

Мы получили их извещение 10 июня.

Біз сіздің шотты 27 наурызда дебеттедік.

Мы дебетовали ваш счет 27 марта.

Біз сіздің тапсырмаңызды төленбеген күйі қайтарамыз.

Мы возвращаем ваше поручение неоплаченным.

Біз сізге төлемді төлемегенімізді хабарламақшымыз.

Мы хотели сообщить вам о том, что платеж мы не осуществили.

Біз төлемді төлей алмаймыз.

Осуществить платеж мы не можем.

Аталған соманы біздің шотқа аударыңызшы.

Пожалуйста, переведите вышеназванную сумму на наш счет.

Сіздің шотқа 200 мың теңге соманы 2007 ж. 30 қаңтарда аудардық.

Сумма в 200 тысяч тенге была переведена на ваш счет 30 января 2007 г.

Аталған сома бенефициардың шотына аударылып та қойды.

Вышеназванная сумма была уже переведена на счет бенефициара.

Олар төлем келесі аптада төленеді деп күтуде.

Они ожидают, что платеж будет осуществлен на следующей неделе.

Біз сіздің мына өзгерістерді ескеруіңізді қалар едік.

Мы хотели бы, чтобы вы приняли во внимание следующие изменения.

Біз сізге 58 мың теңге 35 тиын соманың орнын толтырдық.

Мы сегодня возместили вам сумму в 58 тысяч тенге 35 тиын.

Біз сізден қайтарылған аталмыш соманы әлі алғанымыз жоқ.

Мы еще не получили возврата вышеназванной суммы от вас.

Біз өз клиентімізге өтем ретінде 500 теңге төлем төледік.

Мы осуществили выплату 500 тенге в качестве возмещения нашему клиенту.

Бұл сома төленген.

Эта сумма оплачена.

Бұл сома әлі төленген жоқ.

Эта сумма еще не оплачена.

Бұл сома төленуге тиіс.

Эта сумма должна быть оплачена.

135 000 теңгені біздің шотқа телеграф арқылы аударыңыз.

Переведите 135 000 тенге на наш счет по телеграфу.

Біз сіздің 17 қарашадағы төлем тапсырмаңызға жүгінеміз.

Мы ссылаемся на ваше платежное поручение от 17 ноября.

Сіздің төлем тапсырмаңызда валютаның аты көрсетілмей қалып қойыпты.

В вашем платежном поручении пропущено наименование валюты.

Сіздің төлем тапсырмаңызда валюталандырылған күн көрсетілмей қалыпты.

В вашем платежном поручении пропущена дата валютирования.

Біз төлемді қандай валютамен төлей алатынымызды білмейміз.

Мы не знаем в какой валюте мы можем произвести платеж.

Төлем наурызда төленуі мүмкін.

Платеж может быть осуществлен в марте.

Бізге валюталандыру күнін қуаттаңызшы.

Пожалуйста, подтвердите нам дату валютирования.

Біз өзіміздің төлем нұсқаулығымызды қуаттаймыз.

Мы подтверждаем наши платежные инструкции.

Алушының мекенжайын қуаттай қойыңызшы.

Пожалуйста, подтвердите адрес получателя.

Төлемді қандай валютамен төлеу керек екенін қуаттаңызшы.

Пожалуйста, подтвердите, в какой валюте следует произвести платеж.

Сіз төлемді Халық банкі арқылы төлей аласыз.

Вы можете осуществить платеж через Народный Банк.

Сіздің төлем тапсырмаңызды таба алуымыз үшін бізге қосымша ақпарат беріңізші.

Пожалуйста, предоставьте нам дополнительную информацию для того, чтобы мы смогли обнаружить ваше платежное поручение.

Төлем тапсырмасында төлеу тәсілін көрсетіңіз.

Способ оплаты укажите в платежном поручении.

Эмитент-банк пен төлемші-банк шоттарды бір-бірінде ұстайды.

Банк-эмитент и банк-плательщик держат счета друг у друга.

Бенефициар қаражатты ала алуы үшін эмитент-банк төлемші-банкіге төлем тапсырмасын жолдайды.

Банк-эмитент направляет банку-плательщику платежное поручение для того, чтобы бенефициар мог получить средства.

Аударманы алушы аударма сомасын алудан бас тартты.

Получатель перевода отказался получить сумму перевода.

Сіздің авизода алушының көрсетілген атауы бұрмаланған.

Наименование получателя, указанное в вашем авизо, искажено.

Бізге атауы түзетілген құжат беріңізші.

Пожалуйста, предоставьте нам документ с исправленным наименованием.

Төлем тапсырмасының сомасы сіздің клиенттің шотына кредиттеліп қойған.

Сумма платежного поручения уже кредитована счету вашего клиента.

Клиентіңізден алғанын растауын өтініңіз.

Обратитесь к вашему клиенту с просьбой подтвердить получение.

Өкінішке қарай, сіздің аударма әлі алынған жоқ.

К сожалению, ваш перевод еще не получен.

Сіздің төлемге қатысты құжаттарыңыз төлемші-банкіге жіберілді.

Ваши документы, относящиеся к платежам, были отосланы банку-плательщику.

Төлемді бізден шығын өндіріп алмай-ақ төлеңізші.

Пожалуйста, осуществите платеж, не взимая расходов с нас.

Төлемді біздің шотқа шығысқа жатқызбай-ақ төлеңізші.

Пожалуйста, осуществите платеж, не отнеся расходы на наш счет.

Төлемді сіздегі біздің шотта дебеттеп төлеңізші.

Пожалуйста, осуществите платеж, дебетуя у вас наш счет.

Төлемді бенефициардың сіздегі шотында кредиттеп төлеңізші.

Пожалуйста, осуществите платеж, кредитуя счет бенефициара у вас.

Бізге төлем тапсырмаңыздың күні мен нөмірін хабарлаңызшы.

Пожалуйста, сообщите нам дату и номер вашего платежного поручения.

Бізге бенефициардың есімін хабарлаңызшы.

Пожалуйста, сообщите нам имя бенефициара.

Бізге 14 мың теңге соманың сіздердегі шотымызда қашан кредиттелгенін хабарлаңызшы.

Сообщите нам, когда сумма 14 тысяч тенге была кредитована у вас нашему счету.

Бізге 14 мың теңге соманың сіздердегі шотымызда неліктен кешіктіріліп кредиттелгенін хабарлаңызшы.

Сообщите нам, почему сумма в 14 тысяч тенге была кредитована у вас нашему счету с задержкой.

Біздің шығынымыз болып табылатын сома біздің шотқа кредиттелді.

Сумма, представляющая наши расходы, была кредитована нашему счету.

Аккредетив бойынша өтелген сома біздің банкінің шотына жазылды.

Сумма, представляющая покрытие по аккредитиву, была записана на счет нашего банка.

Біздің клиент бізбен байланыс жасап, аударманы әлі алмағанын хабарлады.

Наш клиент связался с нами и сообщил, что он еще не получил перевод.

Егер сұрақтарыңыз болса, бізбен байланыс жасағайсыз.

Если у вас будут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Біз сіздің аудармаңыздың сомасын қайтаруын өтініп, клиентімізбен хабарластық та.

Мы уже обратились к нашему клиенту с просьбой возвратить сумму вашего перевода.

Біз сіздің корреспондент-банкіңізбен байланыс жасадық, одан жауап күтіп отырмыз. Жауап алған бойда сізге дереу хабарлаймыз.

Мы связались с вашим банком-корреспондентом и ждем от него ответа. Когда получим ответ мы немедленно известим вас.

Біз сіздің … нөмірлі шотыңызды кредиттедік.

Мы кредитовали ваш счет за номером …

Шығынды шегеріп тастап төлеңізші.

Пожалуйста, платите за вычетом расходов.

Төлемнің қашан төленгенін хабарлаңызшы.

Пожалуйста, сообщите нам дату, когда был осуществлен платеж.

Бізге өз референсіңіздің нөмірін көрсетіңізші.

Пожалуйста, укажите нам номер вашего референса.

Бізге бенефициардың толық мекенжайын беріңізші.

Пожалуйста, дайте нам полный адрес бенефициара.

Біз Сәлім мырзаға 60000 тенге төлегенімізді хабарлаймыз. Осыған орай қолхатты қоса тіркеп отырмыз.

Сообщаем, что мы заплатили 60000 тенге господину Салиму. При сем прилагаем расписку.

Сіздің нұсқауыңызға сәйкес біз айтылып отырған шотты бүгін дебеттедік.

В соответствии с вашими указаниями мы сегодня дебетовали счет, о котором идет речь.

Біз сізден 11 наурызға дейін жауап алмағандықтан ісімізді жауып, мұрағатқа өткіземіз.

Так как мы не получили от вас ответа до 11 марта, мы закрываем наше дело и сдаем в архив.

Біз құжаттарымызды (мұрағатымызды) тексергенде аталған соманың алынғанын таба алмадық.

Проверив наши документы (архивы), мы не обнаружили получение вышеуказанной суммы.

Соманы уақтылы аударғаныңыз үшін сізге алғыс айтамыз.

Благодарим вас за то, что вы своевременно перевели сумму.

Алушы соманы мүмкіндігінше тезірек төлеулеріңізді талап етіп отыр.

Получатель настаивает, чтобы вы выплатили сумму как можно скорее.

Мазалағанымыз үшін кешірім сұраймыз. Біз 15 қаңтардағы аудармаңыздың алынғанын қуаттаймыз.

Просим извинить за причиненное беспокойство. Мы подтверждаем получение вашего перевода от 15 января.

Төлемнің кешіктірілгені үшін (төлемді кідірткеніміз үшін) кешірім сұраймыз.

Мы просим извинить за задержку в платеже (за то, что мы задержали платеж).

Біздің өтінішіміздің тез орындалғаны үшін сізге алғыс айтамыз.

Благодарим вас за то, что быстро выполнили нашу просьбу.

Жаңа нұсқаулықты Халық банкіне жолдауларыңызды ұсынамыз.

Просим, чтобы вы отправили новые инструкции Народному банку.

Халық банкі осы соманың төленуін талап етуде.

Народный банк настаивает на оплате этой суммы.

Олар құжатқа қол қойылуын талап етуде. Сондай-ақ олар бұл қаражатты мүмкіндігінше тез аударуларыңызды талап етіп отыр.

Они настаивают на том, чтобы на документе была поставлена подпись. А также они требуют, чтобы вы перевели эти средства как можно скорее.

Бұл құжатты қол қоюға кеше жіберу керек еді.

Этот документ следовало направить на подпись вчера.

Сіз фирмамен дереу байланыс жасауыңыз керек еді.

Вам нужно было связаться с фирмой немедленно.

Олардың құжатты фирма басқарушысының атына жолдауының қажеті жоқ еді.

Им не нужно было отправлять документ на имя управляющего фирмой.

Валюталандырудың жақсы мерзімінде төлеңіз.

Оплатите хорошим сроком валютирования.

Біз валюталандырудың жақсы мерзімі туралы уағдаласамыз.

Мы договариваемся о хорошем сроке валютирования.

Банк аталмыш мәмілеге қатысты мүмкіндіктің бәрін жасайды.

Банк сделает все возможное относительно вышеназванной сделки.

Біз сіздің тілектеріңізге орай әрекет етуге тырысамыз.

Мы постараемся поступить в соответствии с вашими пожеланиями.

Өкінішке қарай, сіздің банк берген қате нұсқаулар бізді … АҚШ доллары сомасында шығасыға ұшыратты.

К сожалению, ошибочные указания, данные вашим банком, привели к потерям на сумму… долларов США для нас.

Біз сізден өз кітаптарымыздан аталмыш соманы таба алмағанымызға назар аударуыңызды сұраймыз. Бұл орайда өз шотымыздың көшірмесін қоса тіркеп отырмыз және сіздердегі шотымызды … сомамен кредиттеп, бізге хабарлауыңызды сұраймыз.

Просим вас заметить, что мы не нашли в наших книгах вышеназванной суммы. Прилагаем при этом копию нашего счета и просим кредитовать у вас наш счет суммой … и уведомить нас.

Біз аудармаңыздың сомасын қайтаруды сұрап өз клиентімізге өтініш жасадық, бірақ ол бұл мәселе жөнінде жауап бермей, хатымызды өзімізге қайтарды.

Мы уже обращались к нашему клиенту с просьбой возвратить сумму вашего перевода, но он вернул нам наше письмо, не дав ответа по этому вопросу.

Тауарды өтейтін құжаттарды қоса тіркеп отырмыз, бұл құжаттармен ...

Прилагаем документы, покрывающие товар, с которыми просим поступить ...

- біздің банкінің нұсқаулықтарына сәйкес;

- в соответствии с инструкциями нашего банка;

- алынған нұсқаулықтарға орай;

- согласно полученным инструкциям;

- акцепт (ризалық);

- для того, чтобы получить акцепт;

- өтініш бланкін алу үшін әрекет етулеріңізді сұраймыз.

- бланк заявления.

Біз сізге тапсырма бойынша төлемнің төленіп те қойғанын хабарлағымыз келеді.

Мы хотели сообщить вам, что мы уже осуществили платеж по поручению.

Сізге нендей көмек көрсете алар екенмін?

Чем я могу помочь вам?

Мен банкіде чек кітапшасын ашқым келеді.

Я хотел бы открыть чековый счет в банке.

Сіздің жеке басыңызды куәландыратын қайсыбір құжат көрсетуіңіз керек.

Вам необходимо показать какой-либо документ удостоверяющий личность.

Мен чек кітапшасынан ақша алғым келеді.

Я бы хотел снять деньги с чекового счета.

Сіз чек бойынша өзіңізге қолма-қол ақша бергенін қалайсыз ба?

Вы хотите, чтобы вам выдали по чеку наличные деньги?

Ия, дәл солай. Мен мұны қалай етсем екен?

Да, именно так. Как мне сделать это?

Мына жолға соманы санмен жазыңыз.

На этой строке напишите сумму в цифрах.

Сіз соманы жазбаша жазуыңыз керек.

Вам нужно написать сумму прописью.

Бұл үшінші жолға жазылады.

Это пишется на третьей строке.

Соманың аяғынан “доллар” деген сөзге дейін сызық жүргізіңіз.

Проведите линию от конца суммы до слова “доллары”.

Соманы ешкім өзгерте алмауы үшін … арасын сызып тастаңыз.

Сделайте прочерк между … , чтобы никто не мог изменить сумму.

Мен чекті дұрыс толтырдым ба?

Я правильно заполнил чек?

Сіз күнін көрсетіп, оның (бланкінің) оң жақтағы төменгі бұрышына қол қоюды ұмытып кетіпсіз.

Вы забыли поставить число и подписать его (бланк) в нижнем правом углу.

Осымен болды ма?

Это все?

Күні көрсетілетін жерде айы жазбаша жазылады.

В строке, где обозначается дата, месяц пишется прописью.

Жоғарғы оң жақ бұрышына күнін қойыңыз.

Дату проставьте в верхнем правом углу.

Бланкінің сыртқы бетіне қолыңызды қойыңыз.

Поставьте свою подпись на обратной стороне бланка.

Қызмет көрсету үшін төленетін алым қандай?

Какой сбор за услуги?

Қызмет көрсету үшін біз екі пайыз аламыз.

За услуги мы берем два процента.

Мен чекті жоғалтып алдым, енді не істеймін?

Я потерял чек, что мне теперь делать?

Қанша жоғалттыңыз?

Сколько вы потеряли?

Сіз чектердің нөмірін білесіз бе? Чектің нөмірлерін айтыңыз.

Вы знаете номера чеков? Скажите номера чеков.

Мен оларды жазып алғанмын.

Я их записал.

Сіз чекті қайдан сатып алдыңыз?

Где вы купили чеки?

Сіздің әлдебір куәлігіңіз бар ма?

У вас есть какое-нибудь удостоверение?

Мынау бланкіні толтырып, барлық осы ақпаратты көрсетіңізші.

Пожалуйста, заполните этот бланк, указав всю эту информацию.

Сәлеметсіз бе! Менің шотқа ақша салғым келеді.

Здравствуйте! Я хотел(-а) бы положить деньги на счет.

Жинақ (депозиттік) кітапшаңызды беріңізші.

Дайте, пожалуйста, Вашу сберегательную (депозитную) книжку.

Қанша сома салғыңыз келеді?

Какую сумму вы хотите внести?

Бес мың теңге.

Пять тысяч тенге.

Менің шоттан ақша алуым қажет.

Мне необходимо снять деньги со счета.

Қанша сома алғыңыз келеді?

Какую сумму вы хотите снять?

Жүз доллар.

Сто долларов.

Бізде төлем теңгемен төленеді.

У нас выплата производится в тенге.

Мен қарсы емеспін.

Я не возражаю.

Менің шотымда қанша ақша қалды?

Сколько денег осталось на моем счете?

Сіздің жинақ шотыңызда бес жүз теңге қалды.

На вашем сберегательном счете осталось пятьсот тенге.

Мен депозитке ақша салғым келеді. Мұны қалай ету керек?

Я хотел(-а) бы положить деньги на депозит. Как это сделать?

Салым немесе депозит бланкісін толтырыңыз.

Заполните бланк вклада или депозита.

Сіздерде доллар айырбастау бағамы қандай?

Какой у вас курс обмена доллара?

Мен Ресей рублінің теңгеге қатысты бағамын білгім келеді?

Я хотел(-а) бы узнать курс российского рубля в тенге.

Айырбастау бағамы бір доллар үшін 120 теңге.

Курс обмена составляет 120 тенге за доллар.

Доллардың басқа валюталарға қатысты бағамы түсіп (өсіп) келеді.

Курс доллара продолжает падать (расти) по отношению к другим валютам.

Мен доллар сатып алғым келеді.

Я хотел(-а) бы купить доллары.

Сіз қанша доллар сатып алғыңыз келеді?

Сколько долларов вы хотите приобрести?

Екі жүз доллар, мүмкін болса, құны жүз долларлық екі купюр берсеңіз.

Двести долларов, если можно, две купюры достоинством сто долларов.

Міне ақшаңыз.

Вот ваши деньги.

Рахмет.

Спасибо.


Казахско-русский экономический словарь.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»